Uwaga! Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Dwukrotnie we wrześniu mieszkańcy sołectwa Golina i Stefanów spotykali się na zebraniach wiejskich.    

Dnia 13.09.2016 roku w sali OSP Golina odbyło się zebranie wiejskie, na którym obecny był burmistrz Jarocina- Adam Pawlicki.

Celem spotkania było:
- przedstawienie informacji o planowanej przebudowie ul. Zakrzewskiej
- zmiany nazwy ul.Karola Świerczewskiego na nową nazwę -  ul. Świerkowa.

Po zakończeniu zebrania sołtys Ryszard Żyto skierował do Urzędu Miejskiego pismo w tej sprawie, ponieważ zmianę musi zatwierdzić Rada Miejska.

Dnia 27.09.2016 roku w sali OSP Golina odbyło się zebranie wiejskie dotyczące podziału funduszu wsi Golina i Stefanów.
W zebraniu uczestniczyli uprawnieni mieszkańcy Sołectwa w liczbie 56 osób zgodnie z załączoną liczną obecności.
Zebranie wiejskie było władne do podejmowania uchwał, gdyż brało w nim udział więcej niż 34 osoby, tj. więcej niż minimum wynoszące 2% osób uprawnionych.

Porządek obrad:
1) otwarcie i powitanie przybyłych uczestników zebrania
2) przedstawienie programu zebrania wiejskiego
3) przedstawienie propozycji wniosku do budżetu gminy i powiatu na 2017 rok
4) podział funduszu sołeckiego na 2017 rok
5) wolne głosy i wnioski
6) zakończenie zebrania

Zebranie otworzył sołtys wsi pan Ryszard Żyto.Powitał zebranych i przedstawił porządek obrad zebrania wiejskiego. Przystępując do następnego punktu zebrania, pan sołtys przedstawił bieżące sprawy związane z sołectwem. Następnie sołtys Ryszard Żyto przedstawił zebranym mieszkańcom propozycje zmian przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. Zadanie które uległo zmianie miało następującą nazwę - Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa- 5.000,00 zł.
Po przeprowadzonej dyskusji środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł. zostają przeznaczone na renowację płyty głównej boiska sportowego LZS Grom Golina. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po przeprowadzonych zmianach wyodrębnione w budżecie gminy na 2016 r. środki przeznaczone na Fundusz Sołecki Sołectwa Golina i Stefanów przedstawiają się następująco:

1.Budowa parkingu przy szkole- 40 125,06 zł.
2.Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- 6 000,00 zł.
3.Zakup wyposażenia do przedszkola- 10 000,00 zł.
4.Dofinansowanie odwodnienia przy ul. Wojska Polskiego na Osiedlu Piaskowe- 50 000,00 zł.
5.Imprezy kulturalne skierowane do mieszkańców sołectw- 7 500,00 zł.
6.Wiaty przystankowe w Stefanowie i przy Dworcowej 45- 9 000,00 zł.
7.Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Golina i Stefanów- 23 000,00 zł.
8.Renowacja płyty głównej boiska sportowego LZS Grom Golina- 5. 000,00 zł.

Sołtys  Ryszard Żyto przedstawił mieszkańcom wnioski, jakie zostaną złożone do budżetu powiatu i budżetu gminy na rok 2017; poinformował, że we wnioskach składanych do budżetu gminy i powiatu sołtys i Rada Sołecka wskazała najpilniejsze potrzeb; zauważono, że zadań do realizacji jest jeszcze bardzo dużo i będą realizowane stopniowo  - w miarę dostępnych środków.

W dalszej części zebrania sołtys  Ryszard Żyto przedstawił zasadniczy temat zebrania, którym jest podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych w wysokości 159.503,91 zł. przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok.
Przedstawił, jakie warunki należy spełnić, aby wniosek został przyjęty do realizacji.
I tak należy:
- wskazać konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa i zgodnie ze strategią rozwoju gminy wraz z uzasadnieniem ich wyboru, rzetelnie oszacować koszty przedsięwzięć lub jednego przedsięwzięcia, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu przyznana sołectwu na rok 2017.
Sołtys  R.Żyto wraz z Radą Sołecką zgłosił do realizacji następujące przedsięwzięcie:
1.Dofinansowanie budowy ul. Wojska Polskiego: 85 000,00 zł lub 100 000,00 zł - przeznaczamy połowę funduszu sołeckiego na budowę najbardziej potrzebnej drogi na tym osiedlu.
2.Renowację płyty boiska głównego Grom Golina: 10 000,00 zł- położenie nowej nawierzchni na płycie boiska w miejscach najbardziej uszkodzonych.
3.Zakup i montaż rolet na oknach przedszkola Puchatek: 14 000,00 zł- okna od strony południowej w przedszkolu wymagają zaciemnienia ze względu na duże nasłonecznienie i nagrzewanie w okresie letnim.
4.Remont trybun przy boisku w szkole: 10 000,00 zł- zakup i zamocowanie nowych siedzisk dla dzieci i młodzieży przy boisku szkolnym.
5.Utrzymanie zieleni: 6 000,00 zł - zakup nowych roślin, nawozów, środków ochrony roślin, usługi odchwaszczania, opryskiwania, przycinanie i pielęgnacja, nasadzenie.
6.Promocja sołectwa i gminy: 10 703,81 zł - kwota przeznaczona na udział w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski  w programach PWW i innych skierowanych do sołectw będących w programie Wielkopolska Odnowa Wsi.
7.Imprezy skierowane do mieszkańców sołectw: 8 800,00 zł- majówka- 4 400,00 zł (orkiestra-2 000,00, ochrona 1 200,00, WC Serwis 500,00, wynajem sali 700,00)
Festyn dożynkowy- 4 400,00 zł ( orkiestra 2 000,00, ochrona 1 200,00, WC Serwis 500,00, wynajem sali- 700,00)
Po przeprowadzonej dyskusji zebranie wiejskie wybrało do realizacji w drodze głosowania następujące przedsięwzięcia wyodrębnione w budżecie gminy na 2017r. środki w wysokości 159 503,81 zł. przypadające sołectwu w ramach funduszu sołeckiego:

1.Dofinansowanie budowy ul. Wojska Polskiego: 101 000 zł  - jednogłośnie
2.Renowacja płyty boiska głównego Grom Golina: 10 000 zł - jednogłośnie
3.Zakup i montaż rolet na oknach w przedszkolu Puchatek: 9 000 zł - jednogłośnie
4.Remont trybun przy boisku w szkole: 10 000 z ł- jednogłośnie
5.Utrzymywanie zieleni: 5 000 zł - jednogłośnie
6.Promocja sołectwa: 10 703,81 zł -jednogłośnie
7.Imprezy skierowane do mieszkańców sołectwa: 8 800 zł - jednogłośnie
8.Instalacja lampy oświetleniowej przy posesji Stefanów nr 5: 5 000 zł - jednogłośnie

Podjęto w tej sprawie uchwałę; zobowiązano sołtysa do złożenia w terminie do 30 września 2016r. burmistrzowi gminy Jarocin wniosku o uwzględnienie w budżecie gminy na 2017r. w/w przedsięwzięć wraz z rzetelnym oszacowaniem jego/ ich kosztów i uzasadnieniem.

W wolnych głosach mieszkańcy dyskutowali o najbardziej potrzebnych inwestycjach na terenie sołectwa;  na pierwszy plan wysuwa się Osiedle Piaskowe, a szczególnie ul. Wojska Polskiego.

Pani Urszula Kowalczyk podziękowała za wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej.

Pan Piotr Kowalczyk podziękował za środki przeznaczane na poprawę stanu boiska LZS Grom Golina.

Na zakończenie zebrania Ryszard Żyto podziękował burmistrzowi, staroście, Radzie Sołeckiej i naszym radnym za dotychczasową współpracę i włożony wkład na rzecz naszego sołectwa, a wszystkim przybyłym gościom i mieszkańcom za przybycie na dzisiejsze zebranie.

Źródło:  sołtys Ryszard Żyto

Magdalena Walczak, 01.10.2016 23:40
0,

546


Komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu.

Dodaj komentarz