Uwaga! Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

  W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest niezbędna. Dlaczego tak jest? Okazuje się, że aby znaleźć dobrze płatną pracę, trzeba znać przynajmniej jeden język obcy.

Osobiście uważam, że jest to bardzo słuszny wymóg, ponieważ Polska potrzebuje ludzi wykształconych. Teraz, gdy należymy do Unii Europejskiej, coraz więcej ludzi wyjeżdża z kraju w poszukiwaniu pracy. Bez znajomości języków byłoby to trudne, wręcz niemożliwe. Wielu Polaków emigruje za granicę, ponieważ są tam lepsze zarobki. Niestety, aby taki człowiek mógł podjąć pracę za granicą, niezbędna jest znajomość obcego języka.  Kolejnym argumentem potwierdzającym tezę jest to, że w dzisiejszych czasach wielu ludzi wyjeżdża na wakacje za granicę. Wtedy również przydaje się znajomość obcego języka. Żyjemy w XXI w i teraz co druga osoba zna język obcy.
Moim zdaniem człowiek znający język obcy "czuje się pewniej". Może być spokojny o zdobycie lepszej pracy, nawiązania kontaktów z ludźmi zza granicy i może czuć się bezpieczniej w obcym kraju.
Osobiście nie rozumiem ludzi, którzy mając możliwości poszerzenia swojej wiedzy, nie realizują tego, a przecież w dzisiejszych czasach w prawie każdej szkole naucza się języka angielskiego. Nauczyciele starają się przyswoić uczniom jak najwięcej słówek i potrzebnych zwrotów. My musimy jednak również wykazać trochę inicjatywy. W zasadzie to od nas zależy, ile wiadomości wyniesiemy z każdej lekcji. Jeżeli regularnie i sumiennie będziemy powtarzać angielskie wyrazy, w przyszłości niestraszne nam będą trudniejsze zwroty. W ostatnich latach powstało wiele szkół, które prowadzą kursy językowe. W każdej księgarni znajdują się książki, które umożliwiają nam samodzielne uczenie się.

Jakie języki wybierają Polacy?

jezyk01

Które języki obce, oprócz angielskiego i niemieckiego, są najbardziej popularne w Polsce na przestrzeni ostatnich lat?

Angielski liderem, niemiecki popularny w zachodniej Polsce

      Na językowym podium w Polsce od lat króluje angielski, a dalej niemiecki – to one otwierają ranking najpopularniejszych języków, których Polacy uczą się samodzielnie. Jednak nie we wszystkich regionach angielski cieszy się równie dużą popularnością. Zachodnie województwa Polski to zdecydowanie zagłębie języka niemieckiego. To tam najwięcej osób poznaje język sąsiada, a są to mieszkańcy lubuskiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego. Najmniejsze zainteresowanie niemieckim zauważamy w mazowieckim, świętokrzyskim. Województwo lubuskie dominuje w nauce niemieckiego – język zachodniego sąsiada wybiera tam co trzecia osoba samodzielnie ucząca się obcego języka. Tymczasem w województwie mazowieckim  niemiecki zgłębia zaledwie co dziesiąty kształcący się. Z kolei języka angielskiego w skali kraju najchętniej uczą się mieszkańcy łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego.

Czas na Skandynawię - norweski, szwedzki i duński

Angielski oraz niemiecki to nie jedyne języki obce, których na własną rękę uczą się Polacy. Co ciekawe, w ostatnich latach do pierwszej dziesiątki najchętniej kupowanych kursów lingwistycznych wdarły się przebojem języki skandynawskie. Obecnie w rankingu znajdują się aż trzy języki skandynawskie: norweski, szwedzki, duński .Największy skok popularności zanotował właśnie norweski. Jest on wybierany obecnie przez większą grupę osób niż – z pozoru – bardziej oczywiste języki, jak francuski, włoski czy hiszpański.

Chiński jest w modzie
 

Chiński jest coraz bardziej popularny. To nie jest już egzotyczny język. Teraz jest już znacznie mniej osób, które dziwią się, jak w ogóle można się go uczyć. Jest w tym sporo racji, bo jak się okazuje, na język chiński jest duże zapotrzebowanie na rynku. Dotychczas mówiło się, że jeśli znasz chiński - to owszem, dostaniesz pracę, ale nie w Polsce. Teraz to się zupełnie zmieniło. Polska potrzebuje spilogów. Nie jest to trudny język. Potrzeba poświęcić kilka lat na jego naukę, ale kiedy opanujemy podstawy, później będzie już tylko łatwiej. Co ciekawe, popularny jest też język polski wśród obcokrajowców. 

Język angielski w Polsce

Najnowsze dane Komisji Europejskiej, która regularnie bada znajomość języków obcych wśród mieszkańców 28 krajów Unii Europejskiej, pokazują, że prawie 20% Polaków powyżej 15 roku życia mówi po angielsku. Nie wszyscy z tej grupy to jednak użytkownicy angielskiego jako języka obcego – 1,59% obywateli naszego kraju uznało język angielski za swój język ojczysty. Są to na przykład dzieci z polsko-amerykańskich lub podobnych związków. Co ciekawe, dla 2% Polaków język rosyjski jest językiem ojczystym i jest to po języku polskim (94,6%) najwyższy wynik.

A ile osób w Polsce mówi po angielsku, bo się go nauczyło? Oto wykaz najpopularniejszych języków.

jezyk02

Ponad 18% polskiego społeczeństwa przyznaje, że mówi po angielsku. Angielski ma sporą przewagę nad rosyjskim i niemieckim, dwoma kolejnymi językami obcymi w rankingu popularności. Czy to dużo, czy mało? Dla porównania w Niemczech jest to ok 30%, w Finlandii prawie 45%. Ale już w Bułgarii tylko 12%.

Badanie dotyczyło osób powyżej 15 roku życia, co może trochę obniżać liczbę osób mówiących w Polsce po angielsku. Ten język jest od lat w totalnej ofensywie, jeśli chodzi o jego naukę i najmłodsze pokolenia na pewno polepszą w przyszłości statystyki.

Ile osób mówi w Polsce po angielsku – podział wiekowy

      Okazuje się, że wystarczy zagłębić się trochę, żeby zobaczyć olbrzymie rozwarstwienie w znajomości języka angielskiego w Polsce. Podział przebiega, jak nie trudno się domyślić, po linii wieku.

Spójrzmy na statystyki znajomości angielskiego w grupie 55+. Okazuje się, że język angielski spada na trzecią pozycję (na dodatek odległą) – za rosyjski oraz niemiecki. Tylko ok. 5,5% Polaków w tej grupie wiekowej zna angielski. Innymi słowy, gdyby zagraniczny turysta zaczepił na ulicy 20 osób w tym wieku i o coś zapytał, tylko co dwudziesta mogłaby mu pomóc.

jezyk03

Znajomość angielskiego w Polsce – grupa 55+

Co ciekawe, w grupie wiekowej 35 – 54 rosyjski wciąż dominuje, choć angielski zaczyna poważnie deptać mu po piętach. Dzieli je zaledwie jeden punkt procentowy. Warto zwrócić uwagę na stabilność niemieckiego – powtórzy się ona zresztą wśród najmłodszych.

jezyk04

Znajomość angielskiego w Polsce – grupa 35 – 54

To najmłodsze pokolenie jest odpowiedzialne za popularność angielskiego w Polsce. W grupie osób od 15 – 34 lat ponad 31% Polaków przyznaje się do znajomości angielskiego. Ciekawy jest również wzrost popularności języków śródziemnomorskich (np. hiszpański, włoski).

jezyk05

Znajomość angielskiego w Polsce – grupa 15 – 34

      Dlatego, jeśli ktoś pyta, ile osób mówi w Polsce po angielsku, warto uzależnić odpowiedź od pokolenia. W starszym pokoleniu jest to co dwudziesta osoba, w najmłodszym co trzecia, a wkrótce może co druga.

 

 

Polacy w czołówce rankingu - jesteśmy lepsi nawet od Niemców

W naj­now­szym ran­kin­gu EF En­glish Pro­fi­cien­cy Index, który oce­nia po­ziom zna­jo­mo­ści ję­zy­ka an­giel­skie­go, Pol­ska za­ję­ła wy­so­kie, 8. miej­sce. Tym samym upla­so­wa­ła się wyżej niż Niem­cy, Ja­po­nia czy Bel­gia.

Ran­king oce­nia umie­jęt­no­ści ję­zy­ko­we do­ro­słych miesz­kań­ców 60 państw oraz ich po­stę­py. Z ba­da­nia wy­ni­ka, że Po­la­cy do­ko­na­li ogrom­ne­go po­stę­pu w nauce ję­zy­ka an­giel­skie­go w ciągu ostat­nich lat. Umie­jęt­no­ści te są waż­nym czyn­ni­kiem po­ma­ga­ją­cym bu­do­wać no­wo­cze­sną go­spo­dar­kę zbu­do­wa­ną na wie­dzy.

Wszyst­kie naj­wyż­sze po­zy­cje w ran­kin­gu zaj­mu­ją pań­stwa eu­ro­pej­skie, w któ­rych od dawna zna­jo­mość an­giel­skie­go jest naj­lep­sza. Do tego grona nie za­li­cza się Fran­cja zaj­mu­ją­ca do­pie­ro 35. po­zy­cję. Za Eu­ro­pą pla­su­ją się pań­stwa azja­tyc­kie, które zna­czą­co po­pra­wi­ły swoje wy­ni­ki w ostat­nich la­tach.

Naj­go­rzej po an­giel­sku mówią miesz­kań­cy Ame­ry­ki Ła­ciń­skiej, Bli­skie­go Wscho­du i Afry­ki Pół­noc­nej, fakt ten może ne­ga­tyw­nie wpły­wać na roz­wój tych re­gio­nów.

We­dług twór­ców ran­kin­gu Turcy do­ko­na­li naj­więk­sze­go po­stę­pu w dzie­dzi­nie nauki ję­zy­ka an­giel­skie­go – co jest bar­dzo po­zy­tyw­nym tren­dem dla kraju roz­wi­ja­ją­ce­go się."Świat staje dla nas otworem". Dlaczego więc mamy z tego nie skorzystać? Podsumowując chcę podkreślić, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa znajomość obcego języka. Na pewno warto i trzeba uczyć się języków obcych. Wiele zależy od nas i naszych chęci. Nauka pozwoli nam zostać inteligentnymi i wykształconymi ludźmi. Właśnie teraz mamy najlepszy czas na naukę. Warto wykorzystać takie możliwości, aby w przyszłości nikt nam nie przytoczył przysłowia: „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”.

Pytanie - czy warto uczyć się języków obcych - zadaliśmy dwóm anglistom z golińskich szkół. Oto co odpowiedziały:

Wypowiedź pani Buchwald :

Uważam, że warto uczyć się języków obcych ponieważ :

- nauka języków daje możliwość kształcenia się za granicą ,

- ma się możliwość zdobycia pracy na całym świecie ,

- można porozumieć się z obcokrajowcami ,daje to nam pewność siebie

-dzięki znaniu obcych języków możemy czytać książki w „oryginale”

-znajomość obcych języków pozwala swobodnie podróżować po świecie.

Wypowiedz pani Kubasik:

Myślę ,że warto uczyć się języków obcych ,ponieważ :

- można zrozumieć treść piosenek śpiewanych w innych językach ,

-oglądać  angielskie filmy bez tłumaczenia i napisów ,

-czytać książki lub artykuły zanim zostaną przetłumaczone na  język polski,

- możliwość znalezienia bardziej atrakcyjnej pracy.

Oprac. Magda Wolicka

 

Tomek Jankowski, 23.12.2013 20:49
0,

16530


Komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu.

Dodaj komentarz