Uwaga! Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

W środę 15 lutego w sali OSP odbyło się zebranie wiejskie poświęcone podsumowaniu roku 2016 oraz planom na 2017 rok. Podczas zebrania rozpatrywane były również aktualne sprawy dotyczące mieszkańców Goliny.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 1900. Wzięło w nim udział 59 uprawnionych  mieszkańców Goliny, zatem zebranie mogło podejmować uchwały, gdyż brało w nim udział więcej niż 34 osoby, tj. więcej  niż minimum, które wynosi 2% osób uprawnionych.

W zebraniu uczestniczyli :

-Burmistrz Jarocina - pan Adam Pawlicki
-Starosta Powiatu Jarocińskiego - pan Teodor Grobelny
-Radny Rady Miejskiej - pan Marcin Półrolniczak
-Radny Rady Powiatu - pan Karol Matuszak
-Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - pan Jan Grzesiek
-Sekretarz Gminy - pan Michał Fijałkowski
-Pracownik Starostwa Referat Dróg Powiatowych - pan Wiesław Ratajczak
-Mieszkańcy sołectwa

Zebranie wiejskie otworzył sołtys wsi Golina i Stefanów, pan Ryszard Żyto. Powitał przybyłych na zebranie gości i mieszkańców.
Następnie sołtys przedstawił porządek Zebrania Wiejskiego, tj.:
1.Otwarcie i powitanie przybyłych uczestników zebrania.
2.Przedstawienie programu zebrania.
3.Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok.
4.Sprawozdanie z działalności radnych Rady Powiatu i Rady Miejskiej oraz Sejmiku  5.Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok.
6.Przedstawienie zadań inwestycyjnych dla sołectwa Golina i Stefanów ujętych w budżetach gminy i powiatu na 2017 rok.
7.Propozycję zmian w Funduszu Sołeckim na 2017 rok.
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zakończenie zebrania.

Przystępując do trzeciego punktu  zebrania pan Ryszard Żyto przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej Goliny i Stefanowa za rok 2016.

W następnym punkcie zebrania głos zabrali kolejno: radny Rady Powiatu, radny Miejski oraz radny Sejmiku Województwa. Przedstawili oni, co udało się zrealizować w roku 2016 i co należy do ich zadań na kolejny – 2017 rok.

Następnie zabrał głos burmistrz Jarocina, pan Adam Pawlicki, który ustosunkował się do sprawozdania przedstawionego przez pana Ryszarda Żyto. Przedstawił, co udało się zrobić w 2016 roku na terenie sołectwa. Wspomniał o wybudowanych drogach, oświetleniu oraz sieci wodno-kanalizacyjnej. Wskazał, jak dużo udało się zrobić i ile to pochłonęło finansów.
Pochwalił sołtysa za upór i wzorowe wypełnianie swoich obowiązków. Zwrócił uwagę na modernizację ul. Ogrodowej i pochwalił pana Michała Sołtysa za jego upór w dążeniu do zrealizowania tego celu i wkład w pracę inwestycyjne na terenie sołectwa. Wspomniał także o wykonanym przed Szkołą Podstawową parkingu oraz wskazał, jakie zadania są zaplanowane na 2017 rok.
Sprawą istotną jest Osiedle Piaskowe. Prace inwestycyjne na tym osiedlu związane z wykonaniem nawierzchni, są ściśle powiązane z inwestycjami Starostwa Powiatowego na odcinku Zakrzew - Golina, które dotyczą ul. Zakrzewskiej. Zaznaczył, że ul. Wojska Polskiego jest bardzo ważna, a remont tej ulicy uzależniony jest od prac na ul. Zakrzewskiej i stanowiska Starostwa.

Burmistrz poinformował także o sytuacji, jaka wynikła w związku z planowanym przetwarzaniem odpadów komunalnych przez firmę konkurencyjną do jarocińskiego ZGO.
Wskazał na konsekwencje takiego przedsięwzięcia i mówił o krokach, jakie zostały podjęte i działaniach jakie są planowane, aby ZGO działało na dotychczasowych warunkach.

Następnie głos zabrał starosta Powiatu, pan Teodor Grobelny, który przedstawił zadania na rok 2017 należące do Starostwa. Do zadań ważnych należą:
-sieć szkół,
-utrzymanie dróg,
-rozbudowa szpitala.

Jako zadanie priorytetowe pan Starosta wskazał drogę Zakrzew - Golina, a co za tym idzie budowę ul. Zakrzewskiej, a ukończenie tego zadania jest planowane na rok 2018.
Wszelkie dodatkowe pytania odnośnie postępu prac dotyczących inwestycji Zakrzew - Golina prosił kierować do pracownika Referatu Dróg Powiatowych, pana Wiesława Ratajczaka.
Pan Wiesław Ratajczak poinformował, że projekty dotyczącą drogi Zakrzew - Golina, czyli ul. Zakrzewskiej, są przygotowane oraz że ukończenie tej inwestycji zaplanowano na 2018 rok.

Następnie sołtys przedstawił zebranym mieszkańcom przyczyny i propozycję zmian przeznaczenia Środków Funduszu Sołeckiego na 2017 r. zaproponowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką. Zadanie, które uległo zmianie miało następującą nazwę:
- Promocja Sołectwa: 10 703,81 zł
Po przeprowadzonej dyskusji zadanie nr 6 otrzymało nazwę: „Miejsce spotkań mieszkańców sołectwa o różnych potrzebach rekreacyjnych poprzez stworzenie linarium wspinaczkowego”.

W trakcie głosowania większością głosów  zebrani opowiedzieli się za przedstawionym projektem uchwały. Tekst podjętej uchwały został zapisany w formie odrębnego dokumentu podpisanego przez Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.
Po przeprowadzonych zmianach wyodrębnione w budżecie Gminy na 2017 r. środki w wysokości 159 503,81 zł. przypadające  na Fundusz Sołecki Sołectwa Golina i Stefanów przedstawiają się następująco:
1.Dofinansowanie budowy ul. Wojska Polskiego: 101 000 zł;
2.Renowacja płyty boiska głównego Grom Golina: 10 000 zł;
3.Zakup i montaż rolet na oknach w Przedszkolu Puchatek: 9 000 zł;
4.Remont trybun przy boisku w szkole: 10 000 zł;
5.Utrzymanie zieleni: 5 000 zł;
6.Miejsce spotkań mieszkańców sołectwa o różnych potrzebach rekreacyjnych poprzez stworzenie linarium wspinaczkowego: 10 703,81 zł; 
7.Imprezy skierowane do mieszkańców sołectwa : 8 800 zł;
8.Instalacja lampy oświetleniowej przy posesji Stefanów nr 5:  5 000 zł.

W wolnych głosach mieszkańcy dyskutowali o najpotrzebniejszych inwestycjach na terenie sołectwa i na pierwszy plan wysunęło się Osiedle Piaskowe, a szczególnie ul. Wojska Polskiego. Jeden z mieszkańców zadał pytanie odnośnie lamp na ul. Stefanowskiej. Na to pytanie odpowiedzi udzielił sołtys, który zapewnił, że w I kwartale 2017 roku lampy solarne będą zasilane elektryczną linią kablową.
Mieszkańcy Osiedla Piaskowego zwrócili uwagę na brak placu zabaw na ich osiedlu. Wystąpili z propozycją, aby taki plac zabaw powstał przy ul. Zakrzewskiej. Zobowiązali sołtysa do wystąpienia z wnioskiem o możliwość powstania placu zabaw przy ul. Zakrzewskiej.
Podczas zebrania burzliwie dyskutowano o pracach na terenie sołectwa oraz o zaplanowanych i wykonanych inwestycjach. Dochodziło do ostrej wymiany zdań pomiędzy radnymi a panem Burmistrzem, w którą włączali się również mieszkańcy.

Na zakończenie pan sołtys podziękował wszystkim obecnym za uczestniczenie w zebraniu.
Zebranie  zakończyło się o godzinie 2100.

 

Na podstawie: „PROTOKÓŁ 1/2017 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Golina i Stefanów z dnia 15.02.2017 r.” wykonanego przed panią Mirosławę Chyba.
Zdj.: KEDAR Radosław Żyto

Magdalena Mikołajczak, 21.02.2017 22:01
0,

508


Komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu.

Dodaj komentarz